Privacyverklaring VAT-Ede, versie 29 december 2022

Privacyverklaring VAT-Ede

 

 

Privacyverklaring van VAT-Ede, gevestigd te Ede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121397. 

 

VAT-Ede vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens zoals die met

VAT-Ede worden gedeeld. Onderstaande tabel geeft aan welke persoonsgegevens met welk doel VATEde vraagt, hoelang  VAT-Ede deze bewaart en welke externe betrokkenen nader genoemde persoonsgegevens van VAT-Ede ontvangt. 

 

Doel 

Welke

persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn 

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Aanmelden als

Aspirant-lid

 

en 

 

het aanmaken van de huurovereenkomst.

•   Voornaam

(voorletters)  Achternaam

•   Adres 

•   Geboortedatum 

•   Telefoonnummer

•   E-mail adres

  

Wachtlijst, inschrijfgeld en aangaan van de huurovereenkomst

Geboortedatum

i.v.m. minderjarigen (tekenen door ouder of voogd)

Ingeval van lidmaatschap worden de gegevens overgezet naar de ledenadministratie

. Ingeval lidmaatschap niet wordt aangegaan, worden de gegevens binnen drie maanden verwijderd van de wachtlijst en alleen bewaard in de financiλle administratie voor 7 jaar.

Ledenadministratie;

Complexbestuur

(zonder  bankgegevens)

Ledenadministratie

•   Voornaam

(voorletters)  Achternaam

•   Adres

•   Telefoonnummer

•   E-mail adres

•   Betaalgegevens

•   Complexgegevens 

Gebruik van een tuin op een complex en voor deelname activiteiten. 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiλle administratie voor 7 jaar.

Ledenadministratie, penningmeester; Complexbestuur (zonder bank- en betaalgegevens)

Versturen Kruiwagen en AVVN-blad

•   Voornaam

(voorletters)  Achternaam

•   Adres 

Uitvoering van de overeenkomst 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst  

•   Producent

•   Vervoerder

•   distributeurs

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

•   Voornaam

(voorletters)  Achternaam

•   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 

Zolang als men aangemeld is.

Ledenadministratie,

Hoofdbestuur,

Complexbestuur

Ter benadering na beλindiging lidmaatschap. 

•   Voornaam

(voorletters)  Achternaam

•   Adres 

•   E-mail adres

 

Voor bijv. een reόnie of bijzondere gebeurtenis.

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Ledenadministratie)

 

 

Pagina 1 van 2

 

Privacyverklaring VAT-Ede, versie 29 december 2022

                 

Cookies

VAT-Ede maakt op haar website geen gebruik van cookies.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De vorenstaande tabel geeft een overzicht van het gebruik van persoonsgegevens en van de situaties waarin deze gegevens aan derden worden verstrekt. Voorts verstrekt VAT-Ede persoonsgegevens alleen aan derden als VAT-Ede daartoe wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen zal vooraf toestemming van de betreffende persoon worden gevraagd. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt het recht VAT-Ede te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

 

Beveiliging persoonsgegevens

VAT-Ede treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen (selectief) toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige registreert dient u hiertoe de expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website van VAT-Ede kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van VAT-Ede. Andere websites hanteren hun eigen privacy beleid. VAT-Ede raadt u aan om voor het gebruik van andere websites de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid

VAT-Ede houdt haar privacy beleid up-to-date. Op de website staat de meest recente versie van onze Privacyverklaring. Bij belangrijke wijzigingen zal VAT-Ede haar Leden en relevante relaties hierover informeren via de website, per e-mail, een nieuwsbrief en/of het verenigingsblad De Kruiwagen.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of VAT-Ede wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke:               Ledenadministrateur

E-mail:                                   privacy@vat-ede.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met VAT-Ede. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Pagina 2 van 2